Adatkezelési tájékoztató

Minden, a weboldalon kért személyes adatot (név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, születési hely, életkor, testméretek, kamerával készített képmás) kizárólag a törvényeknek megfelelően kezelek és tárolok. Harmadik félnek személyes adatokat semmilyen célból nem adok át, az adatokat titkosan kezelem, biztonságosan tárolom. Az adatai törlését bárki bármikor kérheti tőlem a honlapomon feltüntetett elérhetőségeimen.

Botyánszki Szilvia egyéni vállalkozó
Adatvédelmi nyilvántartásba vételi szám: NAIH-140699/2018
Adószám: 66530989-1-13
Székhely: 2440 Százhalombatta, Pannónia u. 5.
Levelezési cím: 2440 Százhalombatta, Pannónia u. 5.
e-mail cím: info[kukac]botyanszky[pont]hu
Honlap: https://botyanszky.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Ez a tájékoztató szabályozza a https://botyanszky.hu weboldal és aldomainjeinek adatkezelését. A tájékoztató módosításai a https://botyanszky.hu weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Fogalmak (3.§)

Személyes adat: az érintettre vonatkozó adat, és az adatból származó, az érintettre vonatkozó következtetés
Különleges adat:
1. személyes adat, amely vonatkozik faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre, vallásos, világnézeti meggyőződésre, szexuális életre vagy az érdek-képviseleti szervezeti tagságra
2. személyes adat, mely az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, továbbá ide tartozik a bűnügyi személyes adat
Weboldal-használó: meghatározott, személyes adat alapján azonosított természetes személy
Adatkezelés:
 bármilyen művelet, amit az adatokon végeznek – ide tartozik az adatok gyűjtése, felvétele, lekérdezése, megváltoztatása, felhasználása, rögzítése, tárolása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki meghatározza adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végre is hajtja (vagy végrehajtatja) az adatkezelésre vonatkozó döntéseket
Adattovábbítás: adathoz való hozzáférés biztosítása meghatározott harmadik személy számára
Nyilvánosságra hozatal: az adathoz való hozzáférés biztosítása bárki számára
Adattörlés: az adatok olyan megváltoztatása, hogy senki ne legyen képes felismerni vagy helyreállítani
Adatmegsemmisítés: az adatokat tároló adathordozó végleges és teljes fizikai elpusztítása
Adatmegjelölés: 
azonosító jelzés csatolása az adathoz, hogy meg lehessen különböztetni
Adatfeldolgozó: az adatkezelővel létrehozott szerződése szerint az adatok feldolgozását végző természetes vagy jogi személy, vagy szervezet
Adatfeldolgozás: azon technikai feladatok kivitelezése, melyek az adatkezelési műveletekhez kapcsolódnak, a műveleteknél alkalmazott módszertől és eszköztől, továbbá a helyszíntől eltekintve
Adatállomány: azon adatok összessége, melyeket ugyanabban a nyilvántartásban kezelnek
Adatzárolás: az adat későbbi kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából azonosító jelzés csatolása az adathoz
Adatfelelős: az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállító, vagy a működésük során keletkező adatért felelős közfeladatot ellátó szerv
Harmadik személy: az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval nem azonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
Adatközlő
: amennyiben az adatfelelős nem maga hozza nyilvánosságra az adatot, egy közfeladatot ellátó szerv teszi ezt meg a honlapján az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatok felhasználásával
Tiltakozás: az érintett közleménye, melyben helyteleníti személyes adatainak kezelését, továbbá kérvényezi az adatkezelés megszüntetését, és a kezelt adatok törlését.
Hozzájárulás
: önkéntes és egyértelmű közlése az érintett akaratának, ennek megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia, és félreérthetetlen beleegyezését kell adnia a rá vonatkozó személyes adatok teljes vagy részleges kezeléséhez

Jogalap (5.-6.§)

Csak akkor lehetséges személyes adatot kezelni, ha az érintett hozzájárulását adja ehhez, illetve ezt törvény, továbbá törvényi engedély alapján helyi önkormányzat közérdekű célból elrendeli.

Ezen kívül személyes adat kezelhető abban az esetben is, amennyiben lehetetlen beszerezni az érintett hozzájárulását vagy olyan mértékű költséggel járna, amely már aránytalan, és a személyes adat kezelése szükséges
1. az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítése céljából
vagy
2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, és ennek az érdeknek a validálása arányos a személyes adatok védelmével kapcsolatos jog korlátozásával.

Ha az érintett rajta kívül álló okok miatt – pl. cselekvőképtelensége vagy egyéb elkerülhetetlen ok miatt –  képtelen engedélyt adni, akkor az érintett személyes adatait lehet kezelni a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt a szükséges mértékben annak érdekében, hogy védve legyenek saját vagy más személy legfontosabb érdekei, illetve ha bárki életét, testi épségét vagy tulajdonát fenyegető közvetlen veszélyt kell elhárítani.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A szerződésbe bele kell foglalni minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az érintettnek ismernie kell, tehát az adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét és címzettjeit, illetve azt is, ha adatfeldolgozóval kell együtműködni, amennyiben a hozzájárulással indult adatkezelés célja az adatkezelővel írásban létrehozott szerződés teljesítése. A szerződésbe egyértelmű módon és félreérthetetlenül bele kell foglalni, hogy az érintett aláírásával beleegyezik adatainak olyan módon történő kezeléséhez, ahogyan az a szerződésben meg van határozva.
Amennyiben az érintett engedélyt adott arra, hogy személyes adatait felvegyék, az adatkezelő ezen adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá érvényes jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő, esetleg harmadik személy jogos érdekeltségének érvényesítése céljából, ha az érdekeltség érvényesítése a személyes adatok védelmére vonatkozó jog korlátozásával arányos

Célhoz kötöttség (4.§ [1]-[2])

Minden személyes adat csak és kizárólag meghatározott célból, joggyakorlás és megbízatás, kötelesség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden részletének meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatkezelés csak törvényes és tisztességes lehet.
Személyes adat kizárólag olyan mértékben és ideig kezelhető, míg a cél megvalósul. Kizárólag azokat a személyes adatokat lehet kezelni, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy az adatkezelés célja megvalósuljon, továbbá megfelelőek a cél elérésére.

További elvek (4.§ [3]-[4])

Az adatkezelés ideje alatt minden személyes adat fenntartja ezen minőségét, amíg az érintettel való kapcsolata javítható. Az érintettel való kapcsolat abban az esetben helyrehozható, ha az adatkezelőnek birtokában vannak azon technikai feltételek, amelyek szükségszerűek a helyrehozatalhoz.

Az adatkezelés ideje alatt garantálni kell az adatok teljes és pontos minőségét továbbá – a célra tekintettel – időszerűségét, illetve, hogy az érintett kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlen időtartamig legyen azonosítható.

Megrendelés
(2011. évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése)

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, más személyes adatok, a megrendelés/jelentkezés időpontja, megrendelés/jelentkezés ideje alatt érvényes IP cím.
Az adatgyűjtés célja:
A szolgáltató azért kezeli a Felhasználók személyes adatait, hogy
– a weboldalt minden részletére kiterjedően használni tudják,
– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést létre lehessen hozni,
– szerződés tartalmát meg lehessen határozni, vagy módosítani, figyelemmel lehessen kísérni teljesítését
– a szerződésben meghatározott díjakat számlázhassa,
– a szerződéssel kapcsolatos követeléseket érvényesíteni tudja.
Érintett: Mindenki, aki a honlapon jelentkezik vagy szolgáltatást rendel.
Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése: 8 évig az adatokat meg kell őrizni.
A  számviteli bizonylatot (főkönyvi számlák, nyilvántartások), minimum 8 évig olvasható formában, visszanyomozható módon kell megőrizni.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
e-mail útján az info[kukac]botyanszky[pont]hu e-mail címen,
telefonon a 06-70-535-21-35-ös telefonszámon.
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
Nextserver Kft.
6722 Szeged, Mérey utca 12.
Telefon:  +36 1 445 1300
Email:  info@nextserver.hu

Az adatkezelés jogalapja: (Infotv. 5. § (1) bekezdése, elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése és a Felhasználó hozzájárulása):
A szolgáltatás teljesítéséhez technikailag feltétlenül szükséges személyes adatokat a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése céljából kezelheti. A szolgáltató köteles olyan módon megválasztani és üzemeltetni az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatás teljesítése során használt  eszközöket az egyéb feltételek azonossága esetén, hogy személyes adatok kezelése kizárólag akkor történjen meg, ha ez a szolgáltatás teljesítéséhez és az ezen törvényben lefektetett más célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükségszerű, ám ez esetben is kizárólag az indokolt mértékben és időtartamig.

Adatkezelésre vonatkozó alapelvek (Elker tv. 13/A.)

A szolgáltató olyan díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatás használatával kapcsolatos  személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás használatának időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, melyek az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésből erednek.
A szolgáltató a szolgáltatás teljesítése érdekében kezelheti azokat a személyes adatokat, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez technikailag feltétlenül szükségszerűek. Egyéb feltételek azonossága esetében a szolgáltatónak úgy kell kiválasztania és úgy kell működtetnie az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatás teljesítése során használt eszközöket, hogy személyes adatok kezelése kizárólag akkor történhessen, ha ez a szolgáltatás teljesítéséhez és az Elker törvényben meghatározott célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükségszerű, ám ekkor is kizárólag az indokolt  mértékben és ideig.